Kaniininkasvattajat ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Kaniininkasvattajat ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki

Tarkoitus

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaniininkasvatuksen edistämiseksi ja järkiperäistämiseksi.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
– huolehtimalla neuvontatyöstä yhdistykseen kuuluvilla kaniinitarhoilla ja järjestämällä valistus- ja neuvontatilaisuuksia, retkeilyjä ja kaniininäyttelyjä eri puolilla maata
– pitämällä kaniinikantakirjoja ja tarkastusluetteloja
– toimittamalla alan ammattijulkaisuja
– harjoittamalla koetoimintaa kaniininkasvatukseen liittyvien ruokinta- ym. kysymysten selvittämiseksi
– harjoittamalla siitoseläinten, tuotteiden ja tarvikkeiden välitystä
– huolehtimalla alan tunnetuksi tekemisestä ja mainostamisesta sekä kaniininkasvatuksen etujen ajamisesta ym.
– muilla keinoilla, jotka ovat omiaan tukemaan ja edistämään maamme kaniininkasvatusta.

Yhdistyksen toiminta ei ole taloudellista laatua.

Jäsenyys

3§ Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä 18 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt tai muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta yksimielisellä päätöksellä. Jäsenet voivat perustaa maan tärkeimpiin kaniinitarhakeskuksiin kerhoja, jotka toimivat yhdistyksen valvonnan alla.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen yhdistyksen määräämällä tavalla jättää eroilmoitus ennen kalenterivuoden loppua, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka on laiminlyönyt yhdistykselle kuuluvien maksujen suorittamisen tai toiminut sen tarkoitusperien vastaisesti. Erottamispäätöksestä voidaan vedota yhdistyksen vuosikokoukseen kirjallisella, yhdistyksen johtokunnalle osoitetulla valituksella, mikä on jätettävä johtokunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä.

Jäsenmaksut

4§ Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja lisäksi vuosittain vuosimaksun. Mainittujen maksujen suuruus ja eräpäivä määrätään yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaa vuotta varten.

Kokoukset

5§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, toisen keväällä maalis-toukokuussa ja toisen syksyllä loka-joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
8. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sekä jäsenmaksujen suuruudet ja maksujen eräpäivät seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Jäsenten vaali johtokuntaan erovuoroisten tai eronneiden tilalle
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
8. Johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
9. Kokouksen päättäminen.

Jäsenen esittämä asia, tullakseen yhdistyksen kokouksessa käsitellyksi, on kirjallisesti esitettävä yhdistyksen johtokunnalle viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kaikille jäsenille kutsu esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen äänenkannattajassa tai yhdistyksen verkkosivuilla tai vähintään kolmessa pääkaupungin sanomalehdessä. Ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle samoin kuin varsinainen kokous, pidetään yhdistyksen johtokunnan esityksestä tahi jos vähintään 1/5 yhdistyksen jäsenistä taikka 20 jäsentä sitä kirjallisesti pyytää, jolloin kokous on pidettävä viimeistään 15 päivän kuluessa. Pyynnön yhteydessä on johtokunnalle kirjallisesti esitettävä ja perusteltava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi, mutta kokouksissa ja kirjeenvaihdossa voidaan käyttää tarvittaessa myös ruotsin kieltä.

Äänestys

6§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä 1 ääni. Äänioikeutta voidaan käyttää myös kirjallisesti valtuutetun asiamiehen välityksellä, joka itse on äänioikeutettu. Jäsen älköön äänestäkö suuremmalla äänimäärällä kuin 1/10:lla kokoukseen edustetuista äänistä, valtakirjalla annetut äänet mukaan luettuina. Äänestys on avoin, paitsi vaaleissa sitä erikseen vaadittaessa suljettu, ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunta ja toiminnantarkastus

7§ Johtokuntaan kuuluu 5 varsinaista ja 3 varajäsentä. Jäsenten toiminta-aika on 2 vuotta. Jäsenistä eroaa joka toinen vuosi kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä ja joka toinen vuosi kaksi varsinaista ja yksi varajäsen, aluksi arvan ja sittemmin vuoron mukaan. Johtokuntaan valittavan tulee olla yhdistyksen jäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään 2 jäsenen läsnä ollessa.

Johtokunnan tehtävänä on:
– huolehtia yhdistyksen toiminnan käytännöllisestä järjestelystä
– vastata yhdistyksen talouden ja tilinpidon hoidosta
– ottaa ja erottaa virkailijat ja määrätä heidän palkkansa ja velvollisuutensa sekä valvoa heidän toimintaansa
– hyväksyä jäsenet

Johtokunta voi kutsua avukseen yhdistyksen alaisia alajaostoja tai toimikuntia, jotka toimivat itsenäisesti ja joiden päätökset johtokunta vahvistaa kokouksessaan.

Nimenkirjoitus

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä johtokunnan muun jäsenen tai sihteerin kanssa.

Tilinpito

9§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilikirjat niihin liittyvine todisteineen ja muine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille helmikuun kuluessa.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen lakkauttaminen

10§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään vähintään 2/3:lla yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sekä että tämä päätös muuttamattomana hyväksytään toisessa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään yhtä suurella enemmistöllä. Sääntöjen muuttamista koskeva asia on mainittava kokouskutsussa.

Kun yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat jätettävä sellaiselle yhdistykselle, joka voi ne käyttää kaniininhoidon tai yleensä pienkarjanhoidon edistämiseksi.

Yhdistyksen purkamisen ehtona on, että erikoisesti tätä varten koolle kutsutussa kokouksessa tehdään purkamispäätös vähintään 2/3:lla kaikista annetuista äänistä ja tämä päätös vahvistetaan vähintään yhtä suurella enemmistöllä toisessa kokouksessa aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua ensimmäisestä päätöksestä. Sama kokous päättää, miten yhdistyksen varat on käytettävä sen päämäärää edistäviin tarkoituksiin.

11§ Muuten noudatettakoon, mitä laki yhdistyksistä säätää.

(Yhdistysrekisteri 23.3.2020)