Kuinka jalostan parempia kaneja

Kanille syntyy poikaset ja kasvattaja on tyytyväinen. Tästä se kaikilla kanien kasvattaminen alkaa. Kasvattamisen jatkuttua hetken aikaa, alkaa kasvattaja miettimään kuinka saisi kasvatettua parempia kaneja. Tällöin kasvattaja ryhtyy jalostamaan. Kanien jalostaminen on selkeästi nopeampaa kuin isompien kotieläinten, mutta siinä on nähtävissä täysin samat lainalaisuudet.

Eläinjalostus määritellään wikipediassa: “Eläinjalostuksen tavoitteena on muuntaa kotieläimiä ennalta määrättyyn suuntaan. Jalostustyössä on määritetty tavoite, mutta tavoitteet voivat muuttua olosuhteiden tai tarpeiden muuttuessa. Evoluutio toimii luonnonvalintana, jossa parhaiten vallitseviin olosuhteisiin sopeutuneet yksilöt lisääntyvät eniten. Kotieläinjalostuksessa valinnat määrittää ihminen.”

Jalostuksen tavoite
Jokainen jalostamaan alkanut kasvattaja määrittelee omalle jalostustyölleen tavoitteen. Jalostustavoite on se mielikuva, joksi haluat omaa kanimateriaalia kehittää. Jalostusmateriaalin pitää olla mahdollisimman laaja, koska tulevia tarpeita on vaikea ennustaa, mutta jalostettavia ominaisuuksi kannattaa valita vain 1-2 kpl. Kaninkasvatuksessa tämä tarkoittaa useimmin sitä, että kasvattaja valikoi rodun ja sen sisällä värin, jota lähtee oman jalostustavoitteensa mukaisesti kehittämään. Alussa on kiva kokeilla eri rotuisia ja -värisiä kaneja, mutta loppujen lopuksi useat kasvattajat ovat päätyneet yhteen, itselleen omimmalta tuntuvaan rotuun ja väriin.

Jalostuksen perustavoitteena jokaisella kasvattajalla pitäisi olla terveys ja luonne. Kaneissakin ostaja haluaa terveen ja selväpäisen lemmikin, jonka kanssa voi elää ja harrastaa vuosia. Jalostuksella toki halutaan parantaa eläinkantaa, mutta myös säilyttää sillä saadut tulokset kannassa.

Jalostuksen työkalut
Jalostuksen työkaluja ovat eläinten rakenne- ja tuotantoarvostelut. Rakennearvosteluissa kiinnitetään huomiota ruumiin rakenteeseen ja mittasuhteisiin. Tiettyjä asioita voidaan painottaa. Kaneilla rakennearvostelussa painopisteet ovat näkyvillä ulkomuotoluokan näyttelypisteissä. Sadan pisteen täydestä määrästä voidaan arvostelulla painottaa esimerkiksi turkkia antamalla siitä pistemääränä 30pistettä. Näin ollen 30% tämän rodun kyseessä on turkin painotus. Näyttelymenestys ei ole suoraan verrannollinen kanin jalostusarvoon eli tiukka pisteisiin tuijottaminen ei ole hyväksi. Tuotantoarvosteluissa seurataan mm. painon kehittymistä sekä jalostuseläinten jälkeläisten teurastusten yhteydessä saatuja tietoja tai villan määrää angorakaneilla.

Jalostuksen työkaluna toimii myös aktiivinen seuranta ja tulosten kirjaaminen ylös. Jokaisella kasvattajalla tulee olla poikuekirjanpito, josta voidaan asioita tarkistaa jälkikäteen. Nykyisin saa erittäin hyviä kantakirjaohjelmia tietokoneelle ja niiden käyttö onkin suositeltavaa.

Kvalitatiivinen (yksinkertainen) vs. kvantitatiivinen (monimutkainen) periytyminen
Yksinkertaisimmillaan jalostukseen valitaan nähtävillä oleva ominaisuus, esim. väri. Värijalostus on helppoa jalostuksen kannalta, sillä tulos nähdään kanin päällä. Värijalostuksessa myös ympäristöllä on pieni vaikutus. Tällaista jalostamista kutsutaan kvalitatiiviseksi eli yksinkertaiseksi periytymiseksi, sillä ominaisuudet muodostuvat yhdestä tai muutamasta geenistä ja niihin sovelletaan ns. Mendelin lakia.

Monimutkaisempaa periytymistä jalostetaan kun valitaan ominaisuudeksi esim. paino. Paino toki on todettavissa kanista mittaamalla, mutta siihen on ympäristöllä suuri merkitys. Yleensä tällaiset kvantitatiiviset ominaisuudet ja niiden esiintyminen toteutuvat normaalijakaumana ja niiden muodostumiseen liittyvät useat eri geenit.

Jalostustavat
Paras jalostustapa tietylle kasvattajalle voi olla erilainen kuin toiselle. Jokaisella jalostustavalla pyritään manipuloimaan geenejä tietyssä kanipopulaatiossa ja onnistumiseen vaikuttavat mm. kanikannan geneettinen laatu, kanikannan suuntautumisvaihtoehto (lemmikiksi vai tuotantoon), kanikannan fyysinen sijainti ja kasvattajan yksilölliset mieltymykset.

Sukusiitos tai sisäsiitos tarkoittaa toisilleen sukua olevien yksilöiden parittamista. Sukusiitosaste voidaan ilmoittaa kertoimella, joka vaihtelee välillä 0—1: 0 tarkoittaa sitä, että eläinten perimät ovat täysin erilaiset; 1 sitä, että ne ovat täysin samat (eläimet ovat identtiset kaksoset tai toistensa klooneja). Sukusiitos on nopea tapa jalostaa haluttuja ominaisuuksia, mutta siinä on suuri riski väistyvien geenien aiheuttamien virheiden ja sairauksien ilmenemiseen. Syynä sukusiitoksen valitsemiseen jalostustavaksi on yleisimmin joko kannan tasaisuuden lisääminen tai viallisten ominaisuuksien kantajien testaaminen pois kannasta.

Linjasiitos tarkoittaa lieväasteista sukusiitosta, jossa paritettavat eläimet polveutuvat yhdestä tai useammasta yhteisestä kantayksilöstä, mutta ovat muuten toisilleen mahdollisimman kaukaista sukua. Linjasiitoksen etuna on sisäsiitosta laajempi geenipohja, mikä vähentää väistyvien geenien aiheuttamien virheiden ja sairauksien riskiä.

Ulkosiitos tarkoittaa kahden mahdollisimman kaukaista sukua, usein eri rotua olevan eläimen parittamista. Tuloksena on useimmiten keskenään erilaisia, vanhemmistaan poikkeavia jälkeläisiä, joista voidaan keskenään tai vastaavista yhdistelmistä syntyneisiin eläimiin parittamalla saada alkuperäisiä kantoja muistuttavia jälkeläisiä. Ulkosiitos on välttämätön keino laajentaa pienen tai sisäsiittoisen kannan geenikantaa. Ulkosiitos on myös hyvä keino tuotantokanien jalostuksessa. Tällöin usean rodun risteytyksillä voidaan saavuttaa parempi lihantuotanto kuin puhdasrotujalostuksella. Systemaattisessa ulkosiitoksessa kannattaa muistaa, että valitsee parhaimmat puhdasrotuiset tuottamaan risteytyksiä, käyttää valikoitua ulkosiitosohjelmaa ja hyödyntää ulkosiitoksessa emoille ja poikasille saadut hyvät ominaisuudet.

Vastuu jalostamisessa
Jokainen kasvattaja tekee myös virheitä ja virheratkaisuja jalostussuunnitelmassaan. Jalostamisella ei saa tuottaa kanille tarpeetonta kärsimystä eli tunnistettavasti virheellisiä geenejä omaavat mm. hammasvikaiset linjat on karsittava pois jalostuksesta. Jalostamisen haasteena on tunnistaa kanipopulaatiosta ne kanit, jotka valitaan jalostukseen. Kaikki kanit eivät ole jalostukseen kelpaavia, vaikka ne olisivat muilta ominaisuuksiltaan tai ulkonäöltään sopivia. Ole rehellinen niin itsellesi kuin muillekin kasvattajille jalostuksen suhteen, sillä yhteistyö muiden kasvattajien kanssa kannattaa. Näin pääset nauttimaan siitä ilosta, jonka kanien jalostaminen ja kasvattajatyö tuo tullessaan.

Artikkelin lähteenä käytetty:
Wikipedia
Rabbit Production; McNitt, Patton, Lukefahr, Cheeke 2000
Lemmikkieläinten jalostus; Sundgren 1990
Tuotantoeläinten jalostuksen työkaluja; Hämäläinen 2009

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Kaniinipalstassa 1/2014, kirjoittaja Laura Mehtonen