Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Rekisterinpitäjä

Kaniininkasvattajat ry

Yhteyshenkilö henkilörekisteriasoissa

Laura Mehtonen
johtokunnan puheenjohtaja
s-posti: puheenjohtaja(a)kaniininkasvattajat.fi
puh: 0400775432

Rekisterin nimi:

Kaniininkasvattajat ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin ylläpito ja säilytys.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan jäsenistä

  • jäsennumero
  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  • jäsenmaksun maksupäivä
  • kasvattajanumero

Yksittäisen jäsenen tietoja ei luovuteta kysyjille.

Rekisteritietojen kerääminen

Rekisteritietojen lähteenä ovat jäsenanomuksessa olleet tiedot ja näihin mahdollisesti myöhemmin tehdyt lisäykset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen luovutus rekisteristä

Kaniininkasvattajat ry voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille sen mukaan mitä laissa säädetään viranomaisten tietojensaantioikeudesta. Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia taikka mielipide- tai markkinatutkimuksia varten.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisterin ylläpito on suojattu salasanalla. Vain Kaniininkasvattajat ry:n jäsenrekisterinhoitajalla ja puheenjohtajalla on henkilökohtaisen salasanan avulla pääsy rekisterin ylläpitotietoihin. Muilla henkilöillä ei ole pääsyä rekisteriin.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Henkilöjäsenellä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua oman yhdistyksensä jäsenluetteloon.Tämä tapahtuu ko. yhdistyksen toimihenkilöiden kautta. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteritietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan tiedon mikäli tieto on ilmeisen virheellinen. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan jäsenrekisterin listauksesta kun jäsenyyden päättymisestä on aikaa yksi (1) vuosi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.1.2022